AVIS LEGAL

El lloc web www.vucasolutions.com (en endavant, el “Lloc Web”) és titularitat de:

VUCA SOLUTIONS, S.L.

NIF B-66344565

c/ París 175 4º2ª

08036 BARCELONA

VUCA SOLUTIONS, S.L. figura Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.444, Foli 213, Full B-456239.

Email de contacte: admin@vucasolutions.com

 

1. OBJECTE DEL WEB

El Lloc Web té una finalitat principalment informativa: ofereix als usuaris informació completa sobre VUCA SOLUTIONS, S.L. (d’ara endavant “VUCA”), els seus serveis, els professionals que presten els seus serveis amb la seva intermediació, així com articles d’opinió i jurídics, notícies i novetats que considerem rellevants o d’interès per als usuaris.

VUCA es reserva el dret a modificar, suprimir, actualitzar i/o de qualsevol manera transformar el Lloc Web i els seus continguts en qualsevol moment, sense avís previ.

 

2. PROFESSIONALS

Tots els professionals que apareixen en aquest Lloc Web estan degudament habilitats per exercir la seva professió. En particular, els professionals de l’Advocacia estan degudament col·legiats als col·legis professionals que s’indiquen a les seves biografies, amb el número de col·legiació indicat, i presten els seus serveis amb subjecció a les normes deontològiques aplicables a l’Advocacia i que els usuaris poden consultar sota els següents enllaços: 

https://www.abogacia.es/ca/conocenos/consejo-general/normativa-profesional/

https://icab.cat/ca/colegi/normativa-professional-i-collegial/index.html

Codis Deontològics:

EUROPEU: http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigodeontologico.pdf 

ESPANYOL: http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf

CATALÀ: http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2014/03/Normativa-de-l’advocacia-catalana-versió-consolidada.pdf  

 

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DEL LLOC

El disseny de tot aquest Lloc Web i tots els seus continguts (textos, logotips, dibuixos, dissenys, i altres), així com el signe distintiu “VUCA SOLUTIONS” i logotip que l’acompanya són titularitat exclusiva de VUCA a qui corresponen, en tota la seva extensió , tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que en deriven, en tota la seva extensió (és a dir, per tota la durada legal d’aquests drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes i qualssevol modalitats d’explotació) o, alternativament, li han estat degudament llicenciats per a la seva explotació pels seus titulars legítims. Queda, per tant, estrictament prohibida l’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i/o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts del Lloc Web objecte de propietat industrial i intel·lectual per cap mitjà, sense que hi hagi una prèvia autorització, atorgada per escrit, de VUCA. Tot això, sota les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.

 

4. UTILITZACIÓ CORRECTA DEL LLOC WEB I DELS SEUS CONTINGUTS

Com Usuari, vostè s’obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit del Lloc Web el que suposa que, entre altres es compromet a:

  1. Utilitzar el Lloc Web per als fins per als quals està pensat, és a dir, obtenir informació sobre VUCA, i que vostè s’abstindrà de qualsevol ús del Lloc Web i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l’ordre públic , la moral o els bons costums generalment acceptats;
  2. Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i els seus continguts, així com tots els que corresponen a VUCA;
  3. No reproduir, copiar, transformar, modificar, distribuir, comunicar públicament o posar a disposició del públic ni el Lloc Web ni cap dels continguts ni les transformacions, per cap mitjà o modalitat d’explotació. Per això, com a Usuari, respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que VUCA pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’un ús incorrecte del Lloc Web, un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei per part seva. En particular, cap informació publicada suposa o pot interpretar-se com a assessorament jurídic, per la qual cosa VUCA no assumeix cap responsabilitat per l’ús i aplicació que com a Usuari pugui donar-li a qualsevol dels continguts del Lloc Web, així com tampoc assumeix cap responsabilitat pels errors o omissions que poguessin detectar-se en aquests continguts.

 

5. RESPONSABILITAT DE VUCA

VUCA es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés al Lloc Web en qualsevol moment i sense avís previ, quan això sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control, o de manteniment.VUCA no es fa responsable de:

  • Les interrupcions, demores o mal funcionament del Lloc Web així com dels danys que puguin derivar d’aquests, originats per causes que escapin al seu control (incloses fallades de subministrament elèctric, manca d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de Força Major, o actuacions culpables o doloses de l’Usuari;
  • Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat de les dades proporcionades per l’Usuari;
  • Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’ús que els Usuaris facin del Lloc Web i/o dels seus Continguts;
  • Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’accés de l’Usuari a llocs de tercers als quals se’ls hagi pogut remetre a través d’enllaços facilitats al Lloc Web. En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar-vos d’altres fonts d’informació que amplien informacions o dades proporcionades al nostre Lloc Web i, si bé procurem remetre’ns sempre a fonts fiables, aquests llocs són propietat i responsabilitat dels seus titulars respectius.

 

6.LEGISLACIÓ

Aquest Lloc Web, el seu Avís Legal i la Política de Privacitat es sotmeten a la legislació espanyola que els sigui d’aplicació.

Darrera revisió, febrer 2022